Lubię szkołę, ale nie lubię matematyki!
6. WIELKOPOLSKIE

Stacja 1 - Edukacja w Polsce

Emilia

Mamo, to jest polska szkoła?

Mama

Tak, to jest polska szkoła. To jest sala klasy szóstej A.

Antek

Chodziłaś do tej szkoły?

Mama

Chodziłam do tej szkoły do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. A potem przeprowadziliśmy się do Krakowa. W Krakowie skończyłam szkołę podstawową i liceum, a potem uniwersytet.

1. To jest polska szkoła. Posłuchaj, przeczytaj i zaznacz właściwe odpowiedzi.

Posłuchaj.
Emilia: Mamo, to jest polska szkoła?
Mama: Tak, to jest polska szkoła. To jest sala klasy szóstej A.
Antek: Chodziłaś do tej szkoły?
Mama: Chodziłam do tej szkoły do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. A potem przeprowadziliśmy się do Krakowa. W Krakowie skończyłam szkołę podstawową i liceum, a potem uniwersytet.
Julia: Jak długo chodziłaś do szkoły?
Mama: 12 lat. I potem jeszcze pięć lat studiowałam na uniwersytecie.
Emilia: To bardzo długo! Dlaczego tak długo? Ja chodzę do szkoły już sześć lat i za dwa lata skończę.
Mama: Skończysz szkołę podstawową, ale nie skończysz się uczyć. Pójdziesz potem do szkoły średniej, jak twoja siostra, a potem na studia, jak twój brat.
Antek: Mamo, jak wygląda edukacja w Polsce, możesz mi wytłumaczyć?
Mama: Oczywiście. Proszę bardzo.
0. Mama i dzieci są w polskiej szkole.
1. To jest sala klasy szóstej A.
2. Mama chodziła do tej szkoły 3 lata.
3. Mama 12 lat chodziła do szkoły w Krakowie.
4. Mama nigdy nie studiowała.
5. Emilia za dwa lata skończy się uczyć.
6. Julia i Antek chodzą do szkoły średniej.

studia

uniwersytet, akademia, szkoła wyższa - studia magisterskie (2 lata), studia licencjackie (3 lata)

szkoła średnia

liceum - 3 lata, albo technikum - 4 lata

gimnazjum

3 lata: klasa pierwsza, druga i trzecia

szkoła podstawowa

6 lat: klasa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta

przedszkole

2. Uczeń czy student? Dopasuj tekst do ilustracji

uczeń, uczennica (uczniowie)
dyplom
bawić się
świadectwo
iść/chodzić do przedszkola
student, studentka (studenci)
pisać egzamin
zdać maturę
chodzić do klasy szóstej

3. System edukacji w Polsce. Posłuchaj i ułóż ilustracje w odpowiedniej kolejności.

Posłuchaj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki

W Polsce, kiedy
dziecko
ma 3 lata, idzie do przedszkola. Mówimy wtedy, że jest przedszkolakiem.
w przedszkolu bawi się. Trochę się uczy. Na przykład rysuje.
Czasami też tańczy i śpiewa. Kiedy ma sześć lat, nie może już chodzić do przedszkola - idzie do szkoły.
W szkole są uczniowie: każda dziewczynka to
, a każdy chłopiec to
.
W szkole podstawowej jest
klas. Klasa szósta jest ostatnia. Potem jest gimnazjum.
Gimnazjum trwa
lata. W trzeciej klasie uczniowie piszą ważny egzamin - egzamin gimnazjalny.
Po gimnazjum uczniowie idą do szkoły średniej: mogą też iść do
albo do
.
Liceum trwa trzy lata, a technikum cztery. Na koniec szkoły średniej jest drugi bardzo ważny
egzamin -
. Jeśli uczeń zda maturę, może iść na
.
W szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum uczniowie uczą się.
Na koniec każdej klasy, przed wakacjami, dostają
szkolne. Na studiach studiują.
Kiedy studiujesz, jesteś studentem albo studentką. Pierwsze trzy lata to
.
Następne dwa lata to studia magisterskie. Studenci dużo czytają, piszą, zdają egzaminy.
Kiedy skończą studia (uniwersytet, akademię albo szkołę wyższą) dostają
.
liceum
licencjat
świadectwo
uczeń
uczennica
dyplom
Przedszkolak
technikum
matura
sześć
studia
trzy

5. Dopasuj do kategorii. Uwaga: niektóre elementy pasują do wielu kategorii.

przedszkole
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia
studia
pisać egzamin gimnazjalny
uczyć się
bawić się
uczennica
studentka
chodzić do klasy szóstej
dostać świadectwo
uczyć się
dostać świadectwo
uczyć się
liceum
technikum
uczeń
studiować
uczeń
uniwersytet
uczennica
dostać dyplom
dostać świadectwo
uczeń
uczennica
przedszkolak
student
zdać maturę
szkoła wyższa
akademia

6. Pierwszy, drugi, trzeci...Uzupełnij tabele.

 

numer

 

liczebnik główny

liczebnik

porządkowy

rodzaj żeński, np. klasa, godzina

rodzaj męski, np. dzień, rok

rodzaj nijaki, np. piętro, ćwiczenie

1.

jeden

pierwsza

pierwszy

pierwsze

2.

dwa

druga

drugi

drugie

3.

trzy

trzeci

4.

cztery

czwarta

5.

pięć

piąte

6.

szósta

7.

siódme

8.

osiem

ósma

9.

dziewięć

dziewiąty

10.

dziesięć

dziesiąty

dziewiąta
piąty
dziewiąte
siódma
dziesiąte
czwarte
piąta
czwarty
szóste
trzecia
sześć
trzecie
szósty
dziesiąta
ósmy
siedem
ósme
siódmy
 

numer

 

liczebnik główny

liczebnik

porządkowy

rodzaj żeński, np. klasa, godzina

rodzaj męski, np. dzień, rok

rodzaj nijaki, np. piętro, ćwiczenie

11.

jedenaście

jedenasta

12.

dwanaście

dwunasty

13.

trzynaście

trzynasty

14.

czternasta

czternaste

15.

piętnaście

piętnasta

16.

szesnasta

szesnaste

17.

siedemnasta

siedemnaste

18.

osiemnaście

osiemnasty

19.

dziewiętnaście

dziewiętnasty

20.

dwudziesta

dwudzieste

piętnaste
szesnaście
trzynasta
szesnasty
dwunaste
czternaście
jedenasty
dwudziesty
dwadzieścia
czternasty
dziewiętnaste
trzynaste
siedemnasty
osiemnaste
osiemnasta
dwunasta
siedemnaście
piętnasty
dziewiętnasta
jedenaste
 

numer

 

liczebnik główny

liczebnik

porządkowy

rodzaj żeński, np. klasa, godzina

rodzaj męski, np. dzień, rok

rodzaj nijaki, np. piętro, ćwiczenie

21.

dwudziesta pierwsza

dwudzieste pierwsze

22.

dwudziesta druga

dwudziesty drugi

30.

trzydzieści

trzydziesta

40.

czterdziesty

czterdzieste

50.

pięćdziesiąt

pięćdziesiąte

60.

sześćdziesiąta

sześćdziesiąty

70.

siedemdziesiąty

siedemdziesiąte

80.

osiemdziesiąty

osiemdziesiąte

90.

dziewięćdziesiąty

dziewięćdziesiąte

100.

setna

101.

sto jeden

sto pierwszy

seśćdziesiąt
czterdziesta
pięćdziesiąty
sto pierwsze
sto pierwsza
dwadzieścia dwa
dwudzieste drugie
siedemdziesiąt
siedemdziesiąta
trzydzieste
dziewięćdziesiąte
pięćdziesiąta
trzydziesty
setny
sto
czterdzieści
setne
sześćdziesiąte
osiemdziesiąty
osiemdziesiąte
dzwudziesty pierwszy
dwadzieścia jeden
dziewięćdziesiąt

GRAMATYKA

Na pytanie "ile" odpowiadamy liczebnikiem głównym. Np.

Ile masz lat? Mam jedenaście lat.

Ile tu jest domów? Tu jest pięć domów.

Na pytanie "który?" "która?" "które?" odpowiadamy liczebnikiem porządkowym. Np.

Która to jest klasa? To jest klasa szósta.

Która jest godzina? Jest czwarta.

Który to jest dzień? To jest pierwszy dzień.  

Który raz jesteś w Polsce? - Drugi.

Które to jest piętro? To jest drugie piętro.

Które ćwiczenie robisz? Siódme.

Liczebnik porządkowy ma taki sam rodzaj, jak obiekt, którego dotyczy (szósta klasa, pierwszy

dzień, drugie piętro).

7. Która forma jest poprawna?

0. To jest nasza
podróż do Polski.
1. Antek biega bardzo szybko i zawsze jest
.
2. Które to jest piętro?
czy
?
3. Ćwiczenie
jest bardzo trudne.
4. Emilka to jest
dziecko Kasi i Ludwika.
5. To jest nasz
dzień w Polsce.
6. Teraz jest godzina
.
7. Jesz bardzo dużo! To jest już
jajko!
8. Na tej ulicy są dwadzieścia dwa domy, a nasz dom jest
.

8. Liczebnik główny czy porządkowy?

Sprawdź w słowniku Emilki

szybko, trudne

0. Na parkingu stoją
samochody.
1. Julia wstała dzisiaj pierwsza, a Antek
.
2. Mama kupiła rano
chleb, mleko i ser biały.
3. Babcia Alina miała siedmioro dzieci, Stanisław był ostatni, a więc
.
4. Nasz wujek ma w Poznaniu trzy mieszkania:
kupił sam, a
dostał od babci.
5. Miałem kilka samochodów, ten jest chyba
.
6. Szybko, szybko! Jest już
godzina!
7. Które ćwiczenie jest bardzo trudne?
czy
?
8. Masz
banany czy
?
Posłuchaj i powtórz
Uwaga!
Kiedy mówimy o dzieciach, używamy specjalnych form liczebnika:
jedno dziecko
dwoje, troje dzieci
czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro dzieci

Stacja 2 - Nie lubię matematyki...

Emilia

Mamo, co to jest?

1. Co to jest?

2. Posłuchaj, przeczytaj i odpowiedz na pytania P (prawda) lub F (fałsz).

Antek

Ile jest lekcji w klasie szóstej? Emilka, liczymy?

Emilia

Tak, ja policzę! Pięć w poniedziałek, sześć we wtorek. Brrr... Pierwsza lekcja to matematyka. Antek, nie lubisz matematyki, prawda? W środę też jest sześć lekcji. I pierwsza lekcja to plastyka. Antek, ty lubisz plastykę, prawda? W czwartek jest siedem lekcji, a w piątek tylko pięć!

Antek

Emilia, ile lekcji jest w tygodniu?

Emilia

Pięć plus sześć to jedenaście, jedenaście plus sześć to siedemnaście, siedemnaście plus siedem to dwadzieścia cztery i dwadzieścia cztery plus pięć to dwadzieścia dziewięć. Tak?

Antek

Tak, to prawda. Mamo, ile miałaś lekcji w szkole podstawowej?

Mama

Nie pamiętam, chyba sześć dziennie.

Emilia

A lubiłaś matematykę?

Mama

Nie, nie lubiłam matematyki, ale lubiłam plastykę, tak jak Antek. Lubiłam też język polski i historię. Interesowałam się geografią i lubiłam oglądać mapę. Ale nie lubiłam biologii i fizyki. Nie lubiłam też chemii.

Julia

Ja też nie lubię biologii, fizyki i chemii. Chyba tata lubił te przedmioty, prawda?

Mama

Tak, tata interesował się zawsze naukami przyrodniczymi. Ja interesowałam się sztuką i literaturą.

Antek

A ja interesuję się sztuką i sportem.

Julia

Ja psychologią i fotografią. Nie lubię sportu i szkoły.

Emilia

A ja nie wiem, czego nie lubię. Ja chyba lubię wszystko.

Sprawdź w słowniku Emilki

chyba, dziennie, nauki przyrodnicze, sztuka, wszystko

Słownik słów najnowszych

wychowanie fizyczne = wuef, sport
matematyka = matma, majca
język polski = polak, polski
geografia = gegra
język angielski = angielski, anglik

PLAN LEKCJI

która lekcja?

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

pierwsza

informatyka matematyka plastyka język niemiecki wychowanie fizyczne

druga

informatyka muzyka język angielski historia język polski

trzecia

język angielski język polski matematyka język polski język polski

czwarta

historia język polski matematyka kultura język angielski

piąta

język niemiecki wychowanie fizyczne geografia matematyka etyka

szósta

  wychowanie fizyczne chemia religia  

siódma

      religia  
0. W poniedziałek jest pięć lekcji.
1. Pierwsza lekcja w środę to matematyka.
2. We wtorek i w środę jest sześć lekcji.
3. We wtorek i w piątek jest sport.
4. Julia lubi sport.
5. Antek lubi matematykę.
6. W klasie szóstej jest dwadzieścia dziewięć lekcji w tygodniu.
7. Szósta lekcja w czwartek to religia.
8. Czwarta lekcja we wtorek i w piątek to język polski.

GRAMATYKA DOPEŁNIACZ

 

DOPEŁNIACZ

LICZBA POJEDYNCZA

PRZYMIOTNIK

jakiego? jakiej? jakiego?

RZECZOWNIK

kogo? czego?

 

[m]  żywotny

Nie lubię

 

Nie chcę

mojego

 

czarnego

polskiego

brata.

kota.

 

[m] nieżywotny

 

Nie lubię

Nie chcę

ciemnego

zimnego

polskiego

chleba.

soku.

 

[f]

 

Nie lubię

Nie chcę

zielonej

starej

polskiej

herbaty.

książki.

 

[n]

 

Nie lubię

Nie chcę

jasnego

nowego

polskiego

piwa.

auta.

Dopełniacz odpowiada na pytania: kogo? czego?

Podstawową funkcją dopełniacza jest negacja biernika.

BIERNIK

kogo? co?

DOPEŁNIACZ

kogo? czego?

Kogo masz?

Mam starszego brata.

Mam małą siostrę.

Co jesz?

Jem ciemny chleb i żółty ser.

Co lubisz?

Lubię żółty ser.

Co pijesz?

Piję zieloną herbatę, zimny sok i duże piwo.

Kogo nie masz?

Nie mam starszego brata.

Nie mam małej siostry.

Czego nie jesz?

Nie jem ciemnego chleba i żółtego sera.

Czego nie lubisz?

Nie lubię żółtego sera.

Czego nie pijesz?

Nie piję zielonej herbaty, zimnego soku i dużego piwa.

3. Napisz, czego nie lubią Julia, Emilka i Antek.

Kto nie lubi? Matematyka Język polski Fizyka Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Informatyka Język angielski Etyka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Julia :( :( :( :( :(
Emilia :( :( :(
Antek :( :( :(
1. Julia nie lubi (1)
(2)
, (3)
,
(4)
i (7)
2. Emilia nie lubi (6)
, (8)
i (9)
.
3. Antek nie lubi (1)
, (5)
i (8)
.

GRAMATYKA

afirmacja: lubię + biernik

negacja: nie lubię + dopełniacz

Ta reguła dotyczy także innych czasowników, która wymagają biernika w zdaniach afirmatywnych (zobacz lekcja 3), np. czytać, pisać, oglądać, widzieć, chcieć, mieć, pić, prosić, zamawiać itd.

4. Która forma jest poprawna?

0. Antek bardzo lubi
,ale nie lubi
.
1. Tata czyta teraz
, bo nie chce oglądać
.
2. Na obiad często zamawiamy
i nigdy nie zamawiamy
.
3. Nasza mama zawsze lubiła
, ale nie lubiła
.
4. Na śniadanie lubię pić
.
Nigdy nie piję
.
5. Julia lubi
. Często robi zdjęcia, ale rzadko czyta, bo nie lubi
.
6. Od czasu do czasu Emilka pisze
do babci, ponieważ babcia
nie ma
.
7. Czy masz
? Nie, dzisiaj nie mam
.
8. Ty lubisz naprawdę
, a ja nie lubię
.

Stacja 3 - Zawsze chodzę do szkoły, ale dzisiaj nie idę

1. Co to jest?

GRAMATYKA

Czasowniki iść i chodzić

Iść i chodzić to bardzo podobne czasowniki:

  • jeśli coś robisz jeden raz (albo właśnie teraz), używasz czasownika iść,

  • jeśli coś robisz kilka razy, używasz czasownika chodzić.

Zawsze chodzimy razem do szkoły, ale dzisiaj idę sam.

Czasowniki jechać i jeździć

jechać i jeździć to bardzo podobne czasowniki:

  • jeśli coś robisz jeden raz (albo właśnie teraz), używasz czasownika jechać,

  • jeśli coś robisz kilka razy, używasz czasownika jeździć.

Antek zawsze jeździ rowerem, ale dzisiaj jedzie tramwajem.

Odmiana czasowników iść i chodzić oraz jechać i jeździć

teraz, w tym momencie, jeden raz regularnie, często, zawsze itp. lubię + chodzić/jeździć

Kto?

 

iść

 

jechać

 

chodzić

 

jeździć

ja

idę

jadę

chodzę

jeżdżę

ty

idziesz

jedziesz

chodzisz

jeździsz

on, ona, ono

idzie

jedzie

chodzi

jeździ

my

idziemy

jedziemy

chodzimy

jeździmy

wy

idziecie

jedziecie

chodzicie

jeździcie

oni, one

idą

jadą

chodzą

jeżdżą

2. Iść czy chodzić? Która forma jest poprawna? Zaznacz.

0. Adam zawsze
do szkoły, ale jutro nie
do szkoły.
1. Często
na mecz.
2. Interesuję się muzyką i lubię
na koncerty.
3. Tata i Antek
dzisiaj do teatru.
4. Teodor nigdy nie
do biblioteki.
5. Marta lubi
do parku.
6. Julia czasami
do szkoły z Moniką, ale dzisiaj
sama.
7. Kot lubi
po dachu.
Posłuchaj i powtórz.

3. Jechać czy jeździć? Która forma jest poprawna? Zaznacz.

Tata nigdy nie
autobusem. Zawsze
samochodem.
Mama lubi
na rowerze.
Bruno często
do szkoły z Judytą.
Oni nie lubią
autobusem.
Lubisz
rowerem?
Jak często
do Polski?
Dzisiaj
do centrum na zakupy.
Nigdy nie
samochodem szybko.

Słownik słów najnowszych

robić zakupy np. kupować ubrania w galerii handlowej = iść na/robić shopping, skleping

Sprawdź w słowniku Emilki

do szkoły, na mecz, dzisiaj, po dachu, na rowerze = rowerem

Posłuchaj i powtórz.

4. Jakie tu są środku transportu? Zaznacz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRAMATYKA

Czasownik jechać /jeździć łączy się z narzędnikiem (instrumental).

jeździć (czym?) + narzędnik: samochodem, rowerem, tramwajem
ale też:
jeździć: na rowerze, na rolkach, na nartach, konno/na koniu

5. Dopasuj do ilustracji.

rowerem/na rowerze
na rolkach
na nartach
konno/na koniu

6. Przeczytaj i zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Mama

Ten budynek to Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo ładny, prawda? Kiedy byłam dzieckiem, chciałam tutaj studiować. Mieszkaliśmy w centrum Poznania, koło opery. Do szkoły chodziłam pieszo przez Park Adama Mickiewicza. Ale potem przeprowadziliśmy się do Krakowa i jeździłam do szkoły podstawowej autobusem. Pamiętam nawet numer - 103. A do liceum jeździłam tramwajem numer 13. Wysiadałam na trzecim przystanku. Na uniwersytet jeździłam rowerem. O, a tutaj jest Stary Rynek i Ratusz. Tam, wysoko mieszkają dwa koziołki. Codziennie w południe wychodzą na zewnątrz i ludzie mogą je obserwować. Poznań to stare miasto, ma dużo zabytków, ale też bardzo nowoczesną architekturę, na przykład dworzec kolejowy. Idziemy na dworzec! Z dworca można pojechać pociągiem do Berlina, do Warszawy, do Krakowa, do Łodzi... Do Poznania można szybko dojechać pociągiem, albo samochodem autostradą A1. Niedaleko dworca są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pojedziemy teraz tramwajem numer 10 albo 15 do Parku Cytadela. To bardzo duży park, w którym możemy trochę odpocząć. Z parku pojedziemy taksówką nad Jezioro Maltańskie. To rekreacyjna część Poznania. Tam zaplanujemy nasze wycieczki do Gniezna i Kalisza. To co, zamawiamy taksówkę?

Sprawdź w słowniku Emilki

budynek, pieszo, przeprowadzić się, wysiadać, wysoko, wychodzić, na zewnątrz, dużo zabytków, zabytek, nowoczesny, niedaleko, dojechać, część, wszyscy, nawet

0. Oni oglądają Uniwersytet Adama Mickiewicza.
1. Mama nie zna Poznania.
2. Mama studiowała w Poznaniu.
3. Mama jeździła do szkoły przez Park Adama Mickiewicza.
4. W Krakowie mama jeździła do szkoły podstawowej autobusem.
5. Tramwaj miał numer 103.
6. Poznańskie koziołki można oglądać o godzinie 12.00.
7. Do Parku Cytadela można pojechać tramwajem.
8. Rodzina jedzie nad jezioro autobusem.

GRAMATYKA

do + miasto (do Krakowa),
kraj (do Polski),
budynek i park (do domu, do kina, do parku)
na + duży otwarty teren (plac, parking),
obiekt sportowy (stadion, basen)
na + uniwersytet, dworzec, pocztę

7. Do czy na?

Teraz jest lato. Rodzice i dzieci zaplanowali wakacje w Europie. Przyjechali
Polski.
Zwiedzają polskie miasta. Samolot leciał z Nowego Jorku
Warszawy bardzo długo,
dlatego najpierw poszli
hotelu, bo tam mieli zarezerwowany nocleg. Byli w Warszawie kilka dni,
a potem pojechali
Olsztyna. Chodzili na spacery
lasu i
rynek.
Potem pojechali nad Bałtyk. Nad morzem często chodzili
plażę oraz
restauracji.
Teraz są w Poznaniu. W Poznaniu mama chodziła
szkoły podstawowej. Dzisiaj poszli
rynek i
uniwersytet. Mama dobrze zna Poznań, bo mieszkała tutaj jako dziecko.
Potem z całą rodziną przeprowadziła się
Krakowa. W Krakowie chodziła
liceum i
uniwersytet. Teraz wszyscy jadą tramwajem
Parku Cytadela. Potem planują pojechać
taksówką
basen
Centrum Rekreacji "Malta" nad Jeziorem Maltańskim. Tam chcą
zaplanować swoją podróż
Gniezna i
Kalisza.

Sprawdź w słowniku Emilki

zwiedzać, nocleg, kilka, las

8. Dopełniacz czy biernik? Która forma jest poprawna?

Urodziłam się w Poznaniu. Tutaj chodziłam do
,
ale tylko trzy lata. Potem moi rodzice przeprowadzili się do
.
Mieszkałam w Krakowie i tutaj skończyłam liceum i studia. Na
jeździłam
rowerem. Potem wyjechałam do
. Często mówiłam moim dzieciom, że pojedziemy
na wakacje do
. Wszyscy zawsze chcieliśmy pojechać do
,
bo tu jest bardzo interesująco. Planujemy zwiedzić całą Polskę. Jutro planujemy pojechać
do
. Dzisiaj cały dzień spędziliśmy w Poznaniu. Najpierw poszliśmy
na zabytkowy
, potem na
, który jest bardzo nowoczesny.
Tramwajem pojechaliśmy do
, a potem taksówką na
do Centrum Rekreacji „Malta”. Teraz wracamy już do
, bo wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni.
W domu czeka na nas tata. Wieczorem pójdziemy razem do
, a potem może
do
na kolację.

TO UMIEM!

Komunikacja:Umiem zapytać:
co lubisz i czego nie lubisz?
czym jeździsz?
dokąd idziesz?
Gramatyka:Znam struktury:
iść/chodzić (czym?) (dokąd?)
jechać/jeździć (czym?) (dokąd?)
iść/jechać do + dopełniacz/na + biernik
Umiem:
utworzyć formę dopełniacza w liczbie pojedynczej
znam dwie funkcje dopełniacza (negacja biernika, określenie celu/kierunku)
wybrać przyimek po czasowniku ruchu (iść do + dopełniacz/iść na + biernik)
utworzyć liczebnik porządkowy od liczebnika głównego
odmieniać czasowniki iść/chodzić, jechać/jeździć
Kompetencja kulturowa:Znam:
system edukacji w Polsce i nazwy przedmiotów w szkole
środki transportu
Poznań, ratusz, poznańskie koziołki, dworzec w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Rekreacji 'Malta', opera w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, park im. Adama Mickiewicza, Gniezno, Kalisz
Learn Polish
in Krakow!

School of Polish Language and Culture of the Jagiellonian University
close